Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eindhoven Taxi Snel

Gelieve deze voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat je van onze diensten gebruik maakt. Indien u gebruik maakt van onze diensten geeft u daarmee aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Definities

1.1. Ondernemer
Eindhoven Taxi Snel, gevestigd aan de Lichttoren 32 te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80397298.

1.2. Klant
Bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere boekingen plaatst via eindhoventaxisnel.nl en aldus een vervoersovereenkomst sluit met vervoerder.

1.3. Partijen
Ondernemer en klant tezamen.

1.4. Boeking
Het plaatsen van een of meerdere ritopdrachten via eindhoventaxisnel.nl waarbij ondernemer deze zelf uitvoert dan wel doorstuurt naar vervoerder en zodanig een faciliterende rol speelt.
1.5. Rit
Door klant bij ondernemer geboekt vervoer per taxi.

1.6. Vervoerder
Een bedrijf dat een rit uitvoert voor een ondernemer.

1.7. Chauffeur
De persoon die door vervoerder wordt ingezet om de rit uit te voeren.

2. Diensten

2.1. Ondernemer maakt het de klant mogelijk om een rit te boeken bij ondernemer of een van haar vervoerders.
2.2.​ Ondernemer handelt zowel als bemiddelaar als vervoerder tussen klant en vervoerder.
2.3.​ De overeenkomst tot vervoer komt tot stand tussen klant en vervoerder door het plaatsen van een ritopdracht door klant via eindhoventaxisnel.nl.
2.4.​ Klant erkent dat vervoerder niet in loondienst is bij ondernemer. 3.

Toepasselijkheid

3.1.​ De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het boeken en afnemen van ritten door klant via eindhoventaxisnel.nl.
3.2.​ Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zodra de klant een boeking plaatst via eindhoventaxisnel.nl en derhalve een vervoersovereenkomst aangaat met vervoerder.
3.3.​ De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverkort; van deze bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke goedkeuring van ondernemer.
3.4.​ De algemene voorwaarden worden digitaal aan klant ter beschikking gesteld, voordat hij een definitieve boeking doet.
3.5.​ Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
3.6.​ Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Ondernemer zullen in dat geval in overleg treden om vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
3.7.​ Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze voorwaarden.
3.8.​ Mocht er tussen Klant en Ondernemer een situatie ontstaan die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.
3.9.​ Ondernemer kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op eindhoventaxisnel.nl worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Klant geplaatste Boeking. Het wordt Klant geadviseerd om de Algemene Voorwaarden (nogmaals) door te lezen alvorens een (nieuwe) Boeking te plaatsen.

4. Eisen aan de klant

4.1. Klant vult bij het plaatsen van een ritopdracht via eindhoventaxisnel.nl een geldig e-mailadres en telefoonnummer in waarop hij of zij te bereiken is. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking.

5. Verplichtingen ondernemer

5.1. Ondernemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van eindhoventaxisnel.nl, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren.
5.2. Klant kan bij Ondernemer vragen stellen en klachten indienen over de afhandeling van de Boeking en/of de service van Vervoerder.
5.3. Ondernemer is verantwoordelijk voor het verwerken van online betaalde en op rekening ritten van Klant met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Ondernemer draagt het debiteurenrisico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.

6. Boeken van een rit

6.1.​ Klant kan een Rit boeken bij Ondernemer via het online boekingssysteem op eindhoventaxisnel.nl.
6.2.​ Bij Ritten vanaf het vliegveld dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij het plaatsen van de Ritopdracht zodat Vervoerder hier rekening mee kan houden. Klant is er verder vrij in om de gewenste ophaaltijd te bepalen, deze is leidend voor de Vervoerder.
6.3.​ Na de Boeking ontvangt Klant direct een automatische bevestiging van de geboekte Rit op het opgegeven e-mailadres.
6.4.​ Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van zijn Boeking. Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven (vlucht)gegevens.
6.5.​ Het is mogelijk om extra bagage en / of speciale bagage mee te nemen tijdens de Rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de Rit aan te geven. Mocht het meenemen toch niet mogelijk zijn, dan zal Ondernemer contact opnemen met Klant en zal er gezocht worden naar een oplossing.
6.6.​ Als Klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje of meerdere taxi’s nodig is, dient Klant ervoor te zorgen dat hij de juiste vervoerscategorie of meerdere taxi’s boekt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is Eindhoven Taxi Snel gerechtigd om hier extra kosten voor te vragen.
6.7.​ Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens een Rit. Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een kinderzitje.

7. Het annuleren of wijzigen van een rit

7.1.​ Klant heeft tot 2 uur voor het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de Rit te wijzigen of te annuleren. Eventueel betaalde bedragen worden volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd. Een annulering moet telefonisch óf via de online annuleringsomgeving van Eindhoven Taxi Snel. Een link hiernaartoe staat in de bevestigingsmail.
7.2.​ Als de ophaallocatie van de Rit gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in rekening gebracht als de ophaallocatie zich verder van de bestemming bevindt.
7.3.​ Als de Rit korter dan 2 uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen recht op restitutie.

8. Uitvoering van een rit

8.1. Chauffeur zal Klant ophalen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het door Klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal Chauffeur zijn voertuig zo dichtbij mogelijk parkeren en Klant hierover informeren.
8.2.​ Bij Ritten vanaf de luchthaven, geldt dat Chauffeur de klant belt om elkaar te vinden. Klant dient ervoor te zorgen dat zijn of haar mobiele telefoon z.s.m. na landing weer aan staat.
8.3.​ De Rit wordt uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi. Als deze Voorwaarden op enig punt afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.
8.4. Als 10 minuten na de afgesproken tijd geen taxi is gearriveerd bij Klant, dient Klant altijd contact op te nemen met Vervoerder via het opgegeven nummer. Mocht telefonisch contact niet lukken of Vervoerder geeft aan dat de taxi er niet tijdig zal zijn, dient Klant contact op te nemen met het centrale nummer van Eindhoven Taxi Snel. Dit nummer vindt Klant in de bevestigingsmail. Vervolgens zal samen naar een oplossing worden gezocht.

9. No show en wachttijd chauffeur

9.1.​ Klant heeft geen recht op restitutie als er sprake is van een ’no show’. Van een no show is sprake als Klant niet binnen tien minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is. Vervoerder is in de tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te nemen met Klant.
9.2. Bij vervoer vanaf de luchthaven geldt een andere wachttijd voor Chauffeur, namelijk één uur en tien minuten na landing van de vlucht van de Klant. De vluchtgegevens die bij Boeking door Klant is doorgegeven dienen daarbij als uitgangspunt. Vervoerder zal de vlucht in de gaten houden. Klant is daarnaast verplicht Vervoerder op de hoogte te houden van vertragingen op de luchthaven, middels het telefoonnummer dat op zijn bevestigingsmail staat.
9.3.​ Bij een langere wachttijd dan één uur en tien minuten na landing van het vliegtuig is Chauffeur gerechtigd om niet meer te hoeven wachten en wordt het gezien als een no show. In overleg met Klant kan afgesproken worden om wel te wachten. De Chauffeur is gerechtigd om hier wachtgeld voor te vragen, dit kan contant worden afgerekend in de taxi.
9.4. Mocht de daadwerkelijke landingstijd dusdanig verschillen (minimaal 3 uur) van de originele landingstijd dat het voor Vervoerder lastig wordt de Rit uit te voeren, kan in samenspraak met Eindhoven Taxi Snel naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, is Vervoerder gerechtigd de Rit niet uit te hoeven voeren en zal de Rit worden geannuleerd. Klant zal hierbij het volledig betaalde bedrag terugkrijgen, maar is wel zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

10. Betaling

10.1.​ Een door Klant bij Ondernemer geboekte Rit kan als volgt worden betaald; 10.1.1. Contant in de taxi
10.1.2.Pinnen in de taxi
10.1.3.​ Creditcard in de taxi
10.1.4.​ Vooraf online met iDEAL
10.1.5.​ Achteraf per factuur

10.2.​ Kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door Klant nadat deze is ingestapt bij Chauffeur, dienen direct aan Chauffeur te worden voldaan.
10.3.​ Eventuele fooi is niet bij de prijs inbegrepen. De klant is zelf vrij in het al dan niet geven van fooi aan de chauffeur en de hoogte hiervan.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Ondernemer handelt zowel als bemiddelaar als vervoerder. De vervoersovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Vervoerder na het plaatsen van een Boeking door Klant via eindhoventaxisnel.nl.
11.2.​ Ondernemer is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel, of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de door Vervoerder aangeboden (vervoers)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij Vervoerder, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van KNV Taxi.
11.3.​ Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen invloed heeft.
11.4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ondernemer voor aan Klant geleverde diensten meer dan tweehonderd vijftig euro (€ 250) bedragen.

12. Privacy

12.1.​ Ondernemer zal de privacy van Klant respecteren en zorgvuldig omgaan met de verkregen (persoons)gegevens.
12.2.​ Bij het Boeken van de Rit geeft Klant akkoord op het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan Vervoerder.
12.3.​ Ondernemer behoudt zich het recht voor Klant te benaderen voor zaken als nieuwsbrieven, winacties, presentjes, et cetera. Dit kan zowel on- als offline gebeuren, maar alleen op de door Klant verstrekte (mail)adressen.

13. Toepasselijk recht

13.1.Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en Ondernemer is Nederlands Recht van toepassing.
13.2.​ Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer.

Heldere tarieven

Onze chauffeurs rijden netjes op de meter, zodat je ziet waar je aan toe bent.

Binnen 10 min. op locatie

Wij kunnen na je reservering binnen 10 minuten aanwezig zijn op jouw locatie.

Betrouwbaar Taxibedrijf

Je taxi komt op tijd, de rit verloopt veilig en je chauffeur is professioneel.

Kosteloos wijzigen of annuleren

Wil je wat wijzigen, annuleren, of heb je vragen? Laat het ons weten door te bellen, appen of mailen.